OBERHAUSEN – 175 Jahre Immigration

175 Years of Immigration | Göçün 175 Yılı | اوبرهاوزن ١٧٥ سنة من الهجرة
13.08.2021, 17:00 – 20:00 | Start: vor der Radstation, im Hbf Oberhausen

[english & türkish & arabic version below]

Seit 2015 sprechen wir in Oberhausen viel über Immigration und Integration, und wir begrüßen viele Neu-Oberhausener.

Aber unsere neuen Mitbürger sind nicht die ersten Einwanderer nach Oberhausen.
Im Gegenteil: Alle Oberhausener sind (Ur-)Enkel von Immigranten!
Oder: Ohne Immigration gäbe es kein Oberhausen!

Denn unsere Stadt ist noch sehr jung. Vor 175 Jahren gab es hier nichts als öde Heidelandschaft und ganz wenige kleine Dörfer. Und immer wieder wurde die Landschaft überschwemmt von der Emscher, einem eigentlich kleinen Fluss. So lebten in dieser unwirtlichen Gegend nur sehr wenige Menschen.

Dann wurde im Ruhrgebiet die Kohle entdeckt. Und mit der Kohle kam die Industrie in die Region. Auch in diese unwirtliche Gegend – die da noch gar keinen Namen hatte.

Für die Industrie wurde ein Bahnhof gebaut. Benannt wurde er nach einem Schloss in der Nähe: Oberhausen. Die Industrie benötigte Arbeiter. Diese kamen vor allem aus dem Osten, zusammen mit ihren Familien. Erst mit ihnen entstand überhaupt eine Stadt, benannt nach dem vorher entstandenen Bahnhof: OBERHAUSEN.

Im Verlauf der Jahre wurde Oberhausen immer größer – auch dies vor allem durch Immigrationen.

Wir wollen diese Geschichte der Stadt Oberhausen als Geschichte ihrer Immigrationen erforschen und gemeinsam mit euch erlebbar machen!

Als sehr kompetenter Partner hilft uns dabei mit historischem Wissen und mit Archivmaterialien das Oberhausener Stadtarchiv.

Vor allem aber wollen wir in diesem Outdoor-Semester der Freien Uni Oberhausen die Stadt selbst als ihr eigenes Archiv durchwandern, entdecken, erforschen:

Wir wollen die historische karge Heidelandschaft und den Emschersumpf unter unseren Körpern erspüren, damals hier lebenden Wildpferden begegnen, Spuren der ersten und der ihr folgenden Immigrationen entdecken, die Montanindustrie entstehen und vergehen sehen, die mit den Menschen eingewanderten Kulturen – Musik, Tanz, Essen, Sprache, (Arbeiter-)Kunst, Kneipen, Sport – erleben. Und wir wollen mit Menschen sprechen, die uns von ihrer Immigration oder der Einreise ihrer Familien nach Oberhausen berichten können.


Liebe alte und neue Neu-Oberhausener*innen: Wir laden euch herzlich ein zu dieser erforschenden Reise in die gegenwärtige Vergangenheit unserer Stadt!

Wir wollen mit euch gemeinsam Fragen stellen und Dinge entdecken, die wir selbst noch nicht kennen. Wir freuen uns auf Euer je besonderes Wissen und auf Eure unterschiedlichen Erfahrungen, die Ihr mit allen anderen Teilnehmern unseres Seminars zu Oberhausen – 175 Jahre Immigration teilt!

Termine:

FR 06. August, 18 – 20 h: Auftakt im Hof des Stadtarchivs Oberhausen zusammen mit dessen Leiter Dr. Magnus Dellwig und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Archivs Daniel Simon Böhmer.
Ort: Hof des Stadtarchiv Oberhausen, Eschenstraße 60, 46049 Oberhausen-Lirich. 

Wer den Weg dorthin nicht kennt und/oder gemeinsam anreisen will: Treffen um 17.30 h an der Radstation im Hbf Oberhausen (draußen, neben McDonald`s). Räder können dort ausgeliehen werden. Und wir können von dort auch mit dem Auto fahren.

SA 07. August, 16 –20 h: Erster Spaziergang durch das Quartier: Bahnhof Oberhausen, Zentrum Altenberg, Altenberg-Park, Innenstadt. Finale im Hof des Gdanska am Altmark.
Startpunkt: Museumsbahnsteig im Hbf Oberhausen

FR 13. August, 18 – 20 h: Radfahrt zur Naturbrache am Rand der ehemaligen Gutehoffnungshütte (jetzt: Centro Oberhausen). Wir erkunden die wieder karge Gegend, erinnern uns an die zwischenzeitliche Industrie-Zeit und singen das Steigerlied („Glück auf“) in vielen verschiedenen Sprachen.

Startpunkt: Radstation im Hbf Oberhausen (Treffpunkt draußen, neben McDonald`s). Räder können dort ausgeliehen werden.


Verschoben auf September: Zweiter Spaziergang durch das Quartier: auf den historischen und gegenwärtigen Spuren jüdischen Lebens in Oberhausen. Anschließend: gemeinsame Planung der September-Termine
Startpunkt: wird noch bekannt gegeben

Im September: Zwei weitere Termine mit dem Schwerpunkt auf türkische Einwanderungen und auf jüngere Immigrationen, vorbereitet von Teilnehmern des Seminars.


Dieses Seminar ist Teil eines Projekts zur Migrationsgeschichte der Stadt Oberhausen, welches das Oberhausener Stadtarchiv initiiert hat und 2021/22 in Kooperation mit dem Theater Oberhausen, kitev und weiteren Partner*innen durchführt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit!

--------------------
--------------------

Since 2015, we have been talking a lot about immigration and integration in Oberhausen, and we welcome many new Oberhauseners.

But our new fellow citizens are not the first immigrants to Oberhausen. On the contrary: all Oberhausen residents are the (great) grandchildren of immigrants!
Or: Without immigration there would be no Oberhausen!

Because our city is still very young. 175 years ago there was nothing here but barren moorland and very few small villages. And time and again the landscape was flooded by the Emscher, which was actually a small river. So very few people lived in this inhospitable area.

Then coal was discovered in the Ruhr area. And with coal, industry came to the region. Also in this inhospitable region - which did not yet have a name.

A railway station was built for the industry. It was named after a nearby castle: Oberhausen. Industry needed workers. They came mainly from the east, together with their families. It was only with them that a town came into being at all, named after the railway station that had been built before: OBERHAUSEN.

Over the years, Oberhausen grew bigger and bigger - and this too was mainly due to immigration!


We want to explore this history of the city of Oberhausen as a history of its immigrations and bring it to life together with you!

As a very competent partner, the Oberhausen City Archive will help us with historical knowledge and archive materials.

But above all, in this outdoor semester of the Free University of Oberhausen, we want to walk through, discover and explore the city itself as its own archive:

We want to feel the historic barren heath landscape and the Emscher marsh under our bodies, encounter wild horses that lived here at the time, discover traces of the first and subsequent immigrations, see the coal and steel industry emerge and pass away, experience the cultures that immigrated with the people - music, dance, food, language, (workers') art, pubs, sports. And we want to talk to people who can tell us about their immigration or the entry of their families to Oberhausen.


Dear old and new New-Oberhauseners: We cordially invite you to this exploratory journey into the present past of our city!

We want to ask questions together with you and discover things that we ourselves do not yet know. We are looking forward to your special knowledge and your different experiences, which you will share with all the other participants of our seminar on Oberhausen – 175 Years of Immigration!

Dates:


FR 06 August, 18 - 20 h: Kick-off in the courtyard of the Stadtarchiv Oberhausen together with its director Dr. Magnus Dellwig and the archive's research assistant Daniel Simon Böhmer..
Place: Hof des Stadtarchiv Oberhausen, Eschenstraße 60, 46049 Oberhausen-Lirich. 

Those who do not know the way there and/or want to travel together: Meet at 17.30 h at the bike station at Oberhausen main station (outside, next to McDonald`s). Bikes can be rented there. And we can also go by car from there.


SA 07 August, 16 -20 h: First walk through the neighbourhood: Oberhausen station, Altenberg centre, Altenberg park, city centre. Finale in the courtyard of Gdanska am Altmark.
Starting point: Museum platform at Oberhausen main station.

FR 13 August, 18 - 20 h: Cycle tour to the natural wasteland on the edge of the former Gutehoffnungshütte (now: Centro Oberhausen). We will explore the once again barren area, remember the intervening industrial period and sing the Steigerlied ("Glück auf") in many different languages.
Starting point: bike station at Oberhausen main station (meeting point outside, next to McDonald`s). Bikes can be rented there.

SO 15 August, 15 - 19 h: Second walk through the neighbourhood: on the historical and present traces of Jewish life in Oberhausen. Afterwards: joint planning of the September dates
Starting point: to be announced

In September: Two more dates focusing on Turkish immigration and on recent immigration, prepared by participants of the seminar.

--------------------
--------------------

Oberhausen – Göçün 175 Yılı2015'ten beri Oberhausen'de göçmenlik ve entegrasyon hakkında çok konuşuyoruz ve Oberhausen’da yaşamak isteyen yeni kişileri memnuniyetle karşılıyoruz.

Ancak yeni hemşehrilerimiz Oberhausen'e gelen ilk göçmenler değil. Aksine tüm Oberhausen sakinleri göçmenlerin (büyük) torunlarıdır! Göç olmasaydı Oberhausen olmazdı!

Çünkü şehrimiz henüz çok genç. 175 yıl önce burada çorak bozkırlardan ve çok az sayıda küçük köyden başka bir şey yoktu ve küçük bir nehir olan Emscher tarafından defalarca sular altında kaldı. Bu yaşanılması zor olan bölgede çok az insan yaşıyordu.

Ardından Ruhr bölgesinde kömür keşfedildi vekömürle birlikte sanayi bölgeye geldi ama hala bir adı olmayan elverişsiz bölgeydi.

Sanayi için bir tren istasyonu inşa edildi. Adını yakındaki bir kaleden almıştır: Oberhausen. Sanayinin işçilere ihtiyacı vardı. İşçiler aileleri ile birlikte çoğunlukla doğudan geldiler. Onlarla birlikte, daha önce inşa edilmiş olan tren istasyonunun adını taşıyan bir kasaba ortaya çıktı: OBERHAUSEN.

Yıllar geçtikçe, Oberhausen büyüdü ve büyüdü - ve bu da esas olarak göçten kaynaklanıyordu!


Oberhausen şehrinin bu tarihini göçlerin tarihi olarak keşfetmek ve sizinle birlikte hayata geçirmek istiyoruz!

Oberhausen Şehir Arşivi bize tarihsel bilgi ve arşiv materyalleri konusunda yardımcı olacak ama her şeyden önce, Free University of Oberhausen olarak bu açık hava döneminde, şehrin kendisini gezerek , keşfetmek ve araştırmak istiyoruz:

Tarihi çorak manzarasını ve Emscher bataklığını bedenlerimizin altında hissetmek, o zamanlar burada yaşayan vahşi atlarla karşılaşmak, ilk ve sonraki göçlerin izlerini keşfetmek, kömür ve çelik endüstrisinin ortaya çıkıp, yok olduğunu görmek, kültürleri 
deneyimlemek istiyoruz,- dans, yemek, dil, (işçi) sanat, barlar, spor vb. Bize göçleri veya ailelerinin Oberhausen'e girişi hakkında bilgi verebilecek insanlarla konuşmak istiyoruz.

Eskiden beri ve yeni gelmiş Oberhausen’da yaşayanlar: Sizi şehrimizin şimdiki geçmişine doğru bu keşif yolculuğuna içtenlikle davet ediyoruz!

Sizlerle birlikte sorular sormak ve henüz bilmediğimiz şeyleri keşfetmek istiyoruz. Oberhausen – Göçün 175 Yılı konulu seminerimizin diğer tüm katılımcıları ile paylaşacağınız özel bilginizi ve farklı deneyimlerinizi bekliyoruz!


Tarih:


CUM 06 Ağustos, 18 - 20 h:
Stadtarchiv Oberhausen'in avlusunda, müdürü Dr. Magnus Dellwig ve arşivin araştırma görevlisi Daniel Simon Böhmer ile birlikte başlama.

Yer: Hof des Stadtarchiv Oberhausen, Eschenstraße 60, 46049 Oberhausen-Lirich.

Yolu bilmeyenler ve/veya birlikte seyahat etmek isteyenler: Saat 17.30'da Oberhausen ana istasyonundaki bisiklet istasyonunda (dışarıda, McDonald's yanında) buluşalım. Orada bisiklet kiralanabilir ya da oradan arabayla da gidebiliriz.


CMT 07 Ağustos, 16 -20 h: Mahallede ilk yürüyüş: Oberhausen istasyonu, Altenberg merkezi, Altenberg parkı, şehir merkezi. Gdanska am Altmark avlusunda final.

Başlangıç noktası: Oberhausen ana istasyonundaki müze platformu.


CUM 13 Ağustos, 18 - 20 h: Eski Gutehoffnungshütte'nin (şimdi: Centro Oberhausen) kenarındaki doğal çorak araziye bisiklet turu. Bir kez daha çorak bölgeyi keşfedecek, aradan geçen sanayi dönemini hatırlayacak ve Steigerlied'i ("Glück auf") birçok farklı dilde söyleyeceğiz.

Başlangıç noktası: Oberhausen ana istasyonundaki bisiklet istasyonu (buluşma noktası dışarıda, McDonald's'ın yanında). Orada bisiklet kiralanabilir.


PAZ 15 Ağustos, 15 - 19 h: Mahallede ikinci yürüyüş: Oberhausen'deki Yahudi yaşamının tarihi ve mevcut izleri üzerine. Daha sonra: Eylül tarihlerinin ortak planlaması

Başlangıç noktası: duyurulacak


Eylül'de: Seminer katılımcıları tarafından hazırlanan, Türk göçüne ve son göçe odaklanan iki tarih daha olacak.

--------------------
--------------------

اوبرهاوزن ١٧٥ سنة من الهجرة
منذ العام ٢٠١٥ ونحن نتحدث حول الهجرة والاندماج، و نرحب بالوافدين الجدد إلى اوبرهاوزن.
ان غالبية سكان اوبرهاوزن هم من خلفيات مهاجرة وبالتالي لولا المهاجرين لما كانت هناك مدينة اسمها اوبرهاوزن.
مدينتا لا تزال حديثة العهد. قبل حوالي ١٧٥ عام، حيث لم تكن هناك سوى الأراضي القاحلة وعدد قليل جدا من القرى الصغيرة.
ومرة تلو الأخرى كانت الأراضي تغمر من خلال فيضانات نهر "امشا" , في الواقع هو نهر صغير جدا.
هكذا عاش هنا في هذه المنطقة الغير مؤهلة لسكن عدد قليل جدا من الناس .
وقد تم فيما بعد اكتشاف الفحم في منطقة "روهكيبيت " ومن خلاله أتت الصناعة إلى منطقة "روهكيبيت" وايضا إلى هذه المنطقة الجرداء ( اوبرهاوزن)، والتي لم يكن لها اسم في ذلك الوقت .
من أجل الصناعة والمصانع تم بناء محطة القطار والتي سميت على اسم قصر قريب منه اسمه اوبرهاوزن.
احتاجت الصناعة إلى الأيدي العاملة.
غالبية العمال أتوا مع عائلاتهم من الشرق.
فقط مع هؤلاء نشأت مدينة والتي سميت باوبرهاوزن على اسم محطة القطار .
على مر السنين أصبحت اوبرهاوزن اكبر فأكبر وهذا حدث من خلال عملية الهجرة.
نحن نريد أن نستكشف قصة المدينة كقصة اللجوء والهجرة ونجعلها محسوسة بين ايديكم.
يساعدنا في هذا شريكنا الكفوء "ارشيف المدينة" في اوبرهاوزن من خلال معلومات تاريخية وأدوات الأرشفة .
ولكن قبل كل شيء نريد للمدينة في هذا الفصل الدراسي في جامعة اوبرهاوزن الحرة أن تبحث وتستكشف وتروي هي نفسها قصتها التاريخية .
نريد أن نتحسس ونشعر ونعيش حالة الأراضي القاحلة ومستنقع امشا عن قرب.
أن نتحسس لقاء وتجمع الخيول البرية .
ونريد أن نسترجع و نتحسس ذكريات عملية الهجر ة الاولى والهجرات اللاحقة التى حدثت.
ونريد أن نبين كيف بدأت عملية صناعة الفحم وكيف تلاشىت.
نريد أن نتعرف على ثقافات المهاجرين: الموسيقى، الرقص، الطعام، الفن، اللغات، والحانات والبارات والرياضة.
نريد التحدث إلى الأشخاص الذين سيخبروننا عن قصة لجوئهم ولجوء عائلاتهم إلى اوبرهاوزن..
اعزائي سكان اوبرهاوزن، القدامى والجدد:
ندعوكم بكل ترحيب إلى هذه الرحلة الاستكشافية إلى الماضي الحاضر لمدينتنا.
نريد مع بعضنا البعض أن نطرح بعض الأسئلة ونكتشف أشياء نحن أنفسنا لا زلنا لا نعرفه.
نحن نتطلع إلى معرفتكم الخاصة وخبراتكم المختلفة التي ستشاركونها مع جميع المشاركين الآخرين في ندوة (اوبرهاوزن ١٧٥ عاما من الهجرة).
الجمعة ٦/٨/٢٠٢١ الى الساعة ١٨٫٠٠ لساعة ٢٠,٠٠ البداية سيكون في ساحة "ارشيف المدينة" مع مدير "ارشيف المدينة" الدكتور "مانكوس دليفيك" والعامل في "ارشيف المدينة" سيمون بومار .
Ort: Hof des Stadtarchiv Oberhausen, 
Eschenstraße 60, 46049 Oberhausen-Lirich.
من لا يعرف الطريق او العنوان يستطيع أن يأتي في ساعة ١٧,٣٠ الى محطة القطار في اوبرهاوزن جنب مكدونالس.
نستطيع هنا استعارة الدراجات .
ومن هناك أيضا نستطيع ان نسافر بالسيارات.
السبت ٧/٨/٢٠٢١ . الساعة ١٦,٠٠ وحتى الساعة ٢٠,٠٠
في البداية سنعمل جولة في منطقة البانهوف و "ألتينبيرغ" ومن ثم سنكمل بإتجاه مطعم كيدانسكا.
Startpunkt: Museumsbahnsteig im Hbf Oberhausen
الجمعة ١٣/٨/٢٠٢١. الساعة ١٨,٠٠ إلى ساعة ٢٠,٠٠
جولة بالدراجات الهوائية باتجاه سانترو
سوف نتعرف ونتذكر عن قرب على المنطقة التي كانت جرداء.
وأثناء ذلك سوف نغني اغنية "كلوك اوف" بلغات مختلفة.
Startpunkt: Radstation im Hbf Oberhausen
الاحد ١٥/٨/٢٠٢١. الساعة من ١٥,٠ الى الساعة ١٩,٠٠
جولة المشي في اماكن الذي عاش فيها اليهود والاماكن الذي يعيشون فيه الان .
وسوف نلقي النظرة على مواعيد الندوات لشهر ايلول.

Wer macht's?

Stella Cristofolini ist Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Forschung, Theorie und künstlerischer Praxis. Neben vielen anderen Aktivitäten im Ruhrgebiet, in Berlin und international leitet sie zusammen mit Stefan Schroer die Produktionsgemeinschaft Theater Arbeit Duisburg – TAD.

Stefan Schroer ist Mitbegründer von kitev und Co-Rektor der Freien Uni Oberhausen. Zusammen mit Stella Cristofolini leitet er zudem die Produktionsgemeinschaft Theater Arbeit Duisburg – TAD.